เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ABC Song – ABC Superstar เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ABC Song – ABC Superstar เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก , เพลงเด็ก , ABC Song – ABC Superstar

เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ ABC Song – ABC Superstar เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก

Lets all sing the ABC’s
All you have to do is sing to the beat
And then you’ll know your ABC’s
So come along and sing them with me
Here we go!

A B C D E
F G H I J
K L M N O P
Q R S T U and V
W X Y Z

One more time!

A B C D E
F G H I J
K L M N O P
Q R S T U and V
W X Y Z

Well now you know all your ABC’s
So lets all count from one to twenty
All you have to do is count to the beat
Some come along and count with me
Here we go!

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 and 20

One more time

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 and 20

Well now you know all your ABC’s
And you /counted from one to twenty
Oh you?re just as smart as you can be
Oh you?re as smart as can be
You really are!
Oh you?re as smart as can be!
You?re a Superstar
Oh you?re as smart as can be!
A Superstar!

Oh you?re as smart as can be!!!!

ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก
ABC Song   ABC Song – ABC Superstar! : เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
credit : www.kididdles.com


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply