เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

The Wheels On The Bus เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

The Wheels On The Bus เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก , เพลงเด็ก , The Wheels On The Bus

เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ The Wheels On The Bus : เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

The wheels on the bus go round and round
Round and round, round and round
The wheels on the bus go round and round
All through the town.
(Roll hands over each other)

The wipers on the bus go “Swish, swish, swish,
Swish, swish, swish, swish, swish, swish”
The wipers on the bus go “Swish, swish, swish”
All through the town.
(Put arms together in front of you and’swish’ like windshield wipers)

The door on the bus goes open and shut
Open and shut, open and shut
The door on the bus goes open and shut
All through the town.
(Cover eyes with hands on ‘shut’ anduncover them on ‘open’)

The horn on the bus goes “Beep, beep, beep
Beep, beep, beep, beep, beep, beep”
The horn on the bus goes “Beep, beep, beep”
All through the town.
(Pretend to honk horn)

The gas on the bus goes “Glug, glug, glug
Glug, glug, glug, glug, glug, glug”
The gas on the bus goes “Glug, glug, glug”
All through the town.
(Pretend to fill tank using pointer finger as gas nozzle)

The money on the bus goes “Clink, clink, clink,
Clink, clink, clink, clink, clink, clink”
The money on the bus goes “Clink, clink, clink”
All through the town.
(Pretend to put money in cash box on bus)

The baby on the bus says, “Wah, wah, wah!
Wah, wah, wah, wah, wah, wah!”
The baby on the bus says, “Wah, wah, wah!”
All through the town.
(Fisted hands in front of eyesand rub them like baby crying)

The people on the bus say, “Shh, shh, shh,
Shh, shh, shh, shh, shh, shh”
The people on the bus say, “Shh, shh, shh”
All through the town.
(Put pointer finger to mouth to ‘shhh’)

The mommy on the bus says, “I love you,
I love you, I love you”
The daddy on the bus says, “I love you, too”
All through the town.
(Point to self on ‘I’,right hand over heart on ‘love’, andpoint to other on ‘you’)

ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลง abc, เพลงสำหรับเด็ก
The Wheels On The Bus The Wheels On The Bus เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก
credit : www.kididdles.com


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply