เพลงนิทาน เพลงก.เอ๋ย ก.ไก่ เพลงภาษาอังฤษ เพลง abc เพลง abc music for kids เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Old MacDonald Had A Farm เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Old MacDonald Had A Farm เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, เพลงสำหรับเด็ก, เพลงเด็กOld MacDonald Had A Farm

เนื้อเพลง ภาษาอังกฤษ เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some chickens,
Ee i ee i oh!
With a cluck-cluck here,
And a cluck-cluck there

Here a cluck, there a cluck,
Everywhere a cluck-cluck
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some dogs,
Ee i ee i oh!
With a woof-woof here,

And a woof-woof-woof there
Here a woof, there a woof,
Everywhere a woof-woof
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some turkeys,
Ee i ee i oh!

With a gobble-gobble gobble-gobble here,
And a gobble-gobble gobble-gobble there
Here a gobble-gobble, there a gobble-gobble,
Everywhere a gobble-gobble-gobble
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cows,
Ee i ee i oh!
With a moo-moo here,
And a moo-moo there
Here a moo, there a moo,
Everywhere a moo-ooo
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!

ฟังเพลงสำหรับเด็ก, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพลงสำหรับเด็ก
Old MacDonald Had A Farm  Old MacDonald Had A Farm เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก


เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก

No comments yet.

Leave a Reply